xskt khánh hoà_Luật bảo vệ di tích văn hóa mới có những bấcập gì-

Tác giả: admin phân loại: 足球 thời gian phát hành: 2021-01-08 20:10

 Luật bảo vệ di tích văn hóa mới sửa đổi có những bất cập gì?

 Phóng viên Zhao Xiaoxia của ch◆■úng tôi

 Cục Quản lý Nhà nước về Di sản Văn hóa đã tổ chức soạn thảo "Luật Bảo vệ Di tích Văn hóa của Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa (Dự thảo sửa đổi)" (Dự thảo trưng cầu ý ki■○ến) và gần đây đã trưng cầu ý ki-…ến ​​rộng rãi của công ch★■■★úng.

 Điều này được hiểu rằng, lần sửa đổi Luật Bảo vệ di tích văn hóa này tập trung vào việc điều tra, nghiên cứu theo hướng tiếp cận vấn đề, tập hợp sự đồng thuận của các bên, trưng cầu ý kiến ​​của các chuyên gia liên quan, cơ quan quản lý di tích văn hóa địa phương và □▷▪…8◆△▽8 cơ quan nhà nước ở Trung ương, đ●▲ồng thời tổ chức các diễn đàn chuyên gia để lắng nghe ý kiến. Bản thảo để lấy ý kiến.

 Sửa đổi tuân theo định hướng vấn đề

 Đây không phải là lần đầu tiên "Luật Bảo vệ Di tích Văn hóa của Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa" (sau đây gọi tắt là "Luật Bảo vệ Di tích Văn hóa") được sửa đổi. Nhìn lại dòng thời gian, ch□☆◁úng ta có thể thấy bối cảnh của nó.

 Luật Bảo vệ Di tích Văn hóa được ban hành tháng 11 năm =■●1982, đã trải qua 5 lần sửa đổi, bổ sung 1 lần. "Luật Bảo vệ Di tích Văn hóa" hiện hành đã được sửa đổi vào năm 200▷○2. Khi chủ nghĩa xã hội đặc sắc Trung Quốc bước vào thời kỳ mới, việc phát triển di tích văn hóa đang đứng trước những tình hình mới, nhiệm vụ mới, đòi hỏi cấp thi■☆○ết phải nâng cao tính pháp lý; các sở di tích văn hóa địa phương và các tầng lớp nhân dân cũng kêu gọi sửa đổi luật bảo vệ di tích văn hóa để đáp ứng nhu cầu cải cách bảo vệ, sử dụng di tích văn hóa và phát triển kinh tế, xã hội.

 Vào tháng 10 năm ●◇201…=8, Văn phòng Trung ương và Hội đồng Nhà nước đã ban hành "Một số ý ki•▼ến ​​về việc tăng cường cải cách bảo vệ và sử dụng di tích văn hóa", đưa ra những giải pháp toàn diện cho việc cải cách bảo vệ và sử dụng di tích văn hóa.

 Cách đây vài ngày, Cục Quản lý Nhà nước về Di sản Văn hóa đã công khai lấy ý kiến ​​về việc sửa đổi Luật Bảo vệ Di tích Văn hóa. Điều đáng nói là bám sát định hướng vấn đề là nguyên tắc quan trọng của Luật Bảo vệ di tích văn hóa sửa đổi lần này - sửa đổi những quy định không phù hợp với tình hình mới và yêu cầu mới, hoàn thiện các hệ thống quan trọng cần cấp bách trong thời kỳ mới, tập trung giải quyết những vấn đề còn tồn tại được chính quyền địa phương phản ánh mạnh mẽ, bổ sung Nh ữ ng điểm y■◆★△ếu v à nh ữ ng l ượ ng c ủ a xã h ộ i, đáp ứng các mong muốn và nhu c ầ u của ng ườ i. Đồng thời, việc sửa đổi Luật Bảo vệ Di tích Văn hóa cần tham khảo rộng rãi. Ví dụ, chú ý rút kinh nghiệm về pháp luật tài nguyên và pháp luật lĩnh vực văn hóa, chú ý tham khảo pháp luật địa phương về bảo vệ di tích văn hóa và các quy định pháp luật về bảo vệ di sản văn hóa ở nước ngoài trong những năm gần đây.

 Đã mở rộng từ 80 lên 107

 Đối chiếu “Luật Bảo vệ Di tích Văn hóa” hiện hành và bản dự thảo để lấy ý ki-▲•▪ến, có thể thấy bản cũ có 8 chương 80 điều, bản dự thảo sau có ○▽9 chương 10…◁7 điều. Những thay đổi chính bao gồm một số khía cạnh.

 Thứ nhất, nâng cao mục đích của pháp luật và làm phong ph•▽ú thêm định nghĩa và các loại hình di tích văn hóa. Theo dự thảo lấy ý kiến, đã làm rõ hơn khái niệm di tích văn hóa và các loại hình di tích văn hóa như di tích văn hóa cách mạng, danh lam thắng cảnh văn hóa, đồng thời đề xuất xác định di tích văn hóa di tích theo đường 100 năm được quốc tế chấp nhận.

 Thứ hai, tăng cường trách nhiệm của chính phủ và khuyến khích sự tham gia của xã hội. Theo dự thảo, làm rõ hơn trách nhiệm của chính quyền các cấp, quy định việc xây dựng các tổ, đội quản lý bảo vệ di tích văn hóa ở địa phương và bảo đảm kinh phí. Các quy định bao g▷▽▪☆ồm việc đánh giá của chính quyền địa phương về công tác an toàn di tích văn hóa; khuyến khích và hỗ trợ các lực lượng xã hội tham gia bảo vệ và sử dụng di tích văn hóa; rõ ràng ủng hộ việc thành lập các đơn vị sưu tầm di tích văn hóa ngoài quốc doanh và quy định các biện pháp ưu đãi đối với việc hi…▽▪◁ến tặng di tích văn hóa và trao trả di tích văn hóa từ nước ngoài.

 Thứ ba, tăng cường bảo vệ các di tích văn hóa bất động. Dự thảo lấy ý kiến ​​đề xuất hệ thống nhận diện di tích văn hóa bất động, làm rõ thủ tục đăng ký, lập hồ sơ và biện pháp bảo vệ đối với di tích văn hóa bất động chưa được phê duyệt là đơn vị bảo vệ di tích văn hóa. Đồng thời, hoàn thiện hệ thống quy hoạch bảo vệ di tích văn hóa bất động sản trên cơ sở dự thảo để lấy ý kiến. Tăng cường yêu cầu quản lý đối với KVPT của các đơn vị bảo vệ di tích văn hóa. Đề xuất hệ thống hạ cấp và thu hồi các di tích văn hóa bất động; tăng cường hệ thống các khu chôn vùi di tích văn hóa dưới lòng đất và các khu bảo vệ di tích văn hóa dưới nước. Cải thiện hệ thống quản lý khảo cổ đối với các dự án xây dựng, quy định rõ quỹ khảo cổ được chính phủ bảo đảm và cải thiện hệ thống chuyển giao các di tích văn hóa khảo cổ đã khai quật.

 Thứ tư, tăng cường bảo vệ và tận dụng các di vật văn hóa trong sưu tập. Dự thảo lấy ý kiến ​​đề xuất làm rõ tính chất pháp nhân phi lợi nhuận của đơn vị thu phí di tích văn hóa và thủ tục phân phối tiền thu sau khi chấm dứt hoạt động. Làm rõ các thủ tục liên quan để xác định và xác định cấp của các di tích văn hóa trong bộ sưu tập. Tăng cường hỗ trợ phát triển sản phẩm văn hóa, sáng tạo của các đơn vị sưu tầm di tích văn hóa như một biện pháp để phát huy hết vai trò của di tích văn hóa trong công tác sưu tầm, khuyến khích nâng cao tỷ lệ sử dụng di tích văn hóa trong sưu tầm và tăng cường quản lý các hoạt động trưng bày di tích văn hóa. Hoàn thiện hệ thống cấp phát, mượn và trao đổi di vật văn hóa do các đơn vị sưu tầm di tích văn hóa sưu tầm được. Đề xuất hệ thống giáng cấp và r★◇▷út khỏi danh sách các di tích văn hóa.

 Thứ năm, chuẩn hóa hơn nữa việc lưu thông các di tích văn hóa, tăng cường giám sát thị trường, tăng cường công tác quản lý ra vào các di tích văn hóa. Dự thảo lấy ý ki◇◁ến ​​cho rằng, để tạo thuận lợi cho việc giám sát thị trường và thực thi pháp luật, cần quy định chi tiết các loại hình di tích văn hóa bị cấm kinh doanh. Ngoài ra, ba phương pháp xác định di tích văn hóa là phúc lợi công cộng, thị trường và công lý được đề xuất và các dịch vụ xác định và hoạt động được quản lý rõ ràng bằng cấp phép.

 Thêm một chương đặc biệt để giám sát và kiểm tra

 Đáng chú ý, dự thảo đã bổ sung một chương đặc biệt để lấy ý ki▽○ến ​​góp ý nhằm tăng cường công tác giám sát, kiểm tra việc bảo vệ di tích văn hóa. Dự thảo lấy ý kiến ​​đề xuất tăng cường chức năng giám sát của các sở di tích văn hóa, thành lập hệ thống kiểm tra di tích văn hóa cấp quốc gia và hệ thống quản lý rủi ro an toàn di tích văn hóa. Làm rõ các biện pháp kiểm tra hành chính và các biện pháp bắt buộc hành chính của các sở di tích văn hóa và các cơ quan pháp luật có liên quan. Làm rõ hơn nữa trách nhiệm an toàn của các di tích văn hóa.

 Theo dự thảo, Hội đ☆△ồng Nhà nước ủy quyền cho Ban Di tích văn hóa của Hội đồng Nhà nước giám sát việc thực hiện nhiệm vụ bảo vệ di tích văn hóa của chính quyền địa phương, giám sát các vụ vi phạm hành chính đối với di tích văn hóa và các sự cố về trách nhiệm an toàn di tích văn hóa. Ban di tích văn hóa của Quốc vụ viện và ban di tích văn hóa của chính quyền nhân dân tỉnh, khu tự trị, thành phố trực thuộc Trung ương, nếu bảo vệ không hiệu quả, gây thiệt hại nghiêm trọng cho di tích văn hóa hoặc các nguy cơ mất an toàn nổi bật, họ có thể phỏng vấn những người phụ trách chính quyền nhân dân địa phương từ cấp quận trở lên và các bộ phận liên quan để yêu cầu chấn chỉnh trong thời hạn.

 Người có liên quan Cục Quản lý Nhà nước về Di sản Văn hóa cho rằng, việc bổ sung một chương đặc biệt cho giám sát, kiểm tra không chỉ là biện pháp hữu hiệu để bảo đảm thực hiện các quy định của pháp luật liên quan về bảo vệ di tích văn hóa mà còn là thông lệ trong pháp luật các lĩnh vực liên quan trong thời gian qua. [Chỉnh sửa: Ye Pan]

xskt khánh hoà_Luật bảo vệ di tích văn hóa mới có những bất cập gì-

Sudan cho biết họ đã ký một thỏa thuận với Hoa Kỳ để khôi phục quyền miễn trừ chủ quyền Tân Hoa xã, Khartoum, ngày 31 tháng 10 (Phóng viên Ma Yichong) Bộ Tư pháp Sudan cho biết vào ngày 31 rằng Sudan đã ký một thỏa thuận song phương với Hoa Kỳ để khôi phục quyền miễn trừ chủ quyền của Sudan. Bộ Tư pháp Sudan đã đưa ra một tuyên bố cho biết chính phủ Sudan đã ký một thỏa thuận song phương với chính phủ Hoa Kỳ vào ngày 30 để giải quyết các vụ việc liên quan do các tòa án Hoa Kỳ đệ trình chống lại Sudan, bao gồm cả vụ đánh bom xe năm 1998 vào các đại sứ quán Hoa Kỳ ở Kenya và Tanzania. Bộ Tư pháp Sudan tuyên bố rằng thỏa thuận đã làm rõ quy chế miễn trừ chủ quyền của Sudan, giúp Sudan được hưởng quy chế pháp lý như tất cả các quốc gia khác không nằm trong danh sách các nước hỗ trợ khủng bố của Mỹ. Các

Nếu bạn thấy bài viết của tôi hữu ích cho bạn, xin vui lòng trao phần thưởng. Sự ủng hộ của bạn sẽ khuyến khích tôi tiếp tục sáng tạo!

   <tfoot id='08q6e'></tfoot>

   <i id='mwqg'><tr id='kq2uu'><dt id='5fbn'><q id='qomg'><span id='iyguc'><b id='86yu'><form id='uwcq'><ins id='uik8'></ins><ul id='8Y0GY'></ul><sub id='6ggm'></sub></form><legend id='q0yeo'></legend><bdo id='amia0'><pre id='6igq'><center id='rgSZm'></center></pre></bdo></b><th id='amiq2'></th></span></q></dt></tr></i><div id='hDLrO'><tfoot id='00wc'></tfoot><dl id='f7l5'><fieldset id='s28s'></fieldset></dl></div>
   <legend id='6w6ka'><style id='qgiw'><dir id='r131'><q id='F0sY'></q></dir></style></legend>

    • <bdo id='npP6M'></bdo><ul id='8kcqm'></ul>

    <small id='c0ug'></small><noframes id='qym6k'>