trò chơi bài uno_Trung Quốc chính thức mở ra -Kỷ nguyên Bộ luật Dân sự-

Tác giả: admin phân loại: 彩票 thời gian phát hành: 2021-01-11 03:29

 Trung Quốc chính thức mở ra "Kỷ nguyên Bộ luật Dân sự"

 [Diễn đàn Quảng Minh]

 Vào ngày ☆◆▷1 tháng 1 năm ◇▪202▼=▽□1, "Bộ luật Dân sự của Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa" đã được Kỳ họp thứ ba của Đại hội đại biểu nhân dân toàn quốc khóa 13 thông qua sẽ được thi hành. Bộ “Bách khoa toàn thư về đời sống xã hội” này không chỉ là quy luật cơ bản của kinh tế thị trường mà còn chi▲★★•ếm vị trí cơ bản trong hệ thống pháp luật quốc gia, là pháp chế biểu tượng quan trọng để tiến tới toàn diện pháp quyền và hoàn thiện hệ thống pháp luật xã hội chủ nghĩa đặc sắc Trung Quốc. Đó là một dấu mốc trong quá trình xây dựng nhà nước pháp quyền.

 Đối với sự hợp nhất của hệ thống pháp luật dân sự. Chức năng chính của bộ luật là thúc đẩy việc xây dựng hệ thống pháp luật. Bộ luật Dân sự biên soạn một cách toàn diện và có hệ thống những nguyên tắc chung của luật dân sự, luật tài sản, luật hợp đồng, luật bảo lãnh, luật hôn nhân, luật nuôi con nuôi, luật thừa kế, luật trách nhiệm pháp lý và quyền nhân thân được hình thành trong các thời kỳ. Kết cấu chặt chẽ, chuẩn mực hợp lý, nội dung đầy đủ, thống nhất, có lợi cho việc phát huy tính thống nhất về giá trị, tính phối hợp nội dung và tính thống nhất của các quy phạm pháp luật dân sự.

 Ý nghĩa của việc bảo vệ quyền công dân. Giá trị cơ bản của Nhà nước pháp quyền hiện đại là bảo vệ quyền và lợi ích của người dân, phát huy toàn diện pháp quyền, mục đích cơ bản là bảo vệ quyền và lợi ích của người dân theo quy định của pháp luật. Bộ luật Dân sự thể hiện sự bảo vệ bình đẳng các quyền khác nhau như tính mạng, sức khỏe, an toàn tài sản, thuận tiện trong giao dịch, hạnh phúc trong cuộc sống và nhân phẩm. Nó là tuyên ngôn bảo vệ quyền công dân và bảo đảm mà người dân có thể sử dụng để bảo vệ quyền hợp pháp của mình. Bộ luật Dân sự là sự thể hiện tập trung quan điểm pháp quyền lấy người dân làm trung tâm, có giá trị quan trọng hàng đầu trong lập pháp, thực thi pháp luật và công lý, mở ra một kỷ nguyên mới về bảo vệ quyền công dân ở Trung Quốc.

 Ý nghĩa của việc th■◇=▷úc đẩy phát triển kinh t■●◁ế thị trường xã hội chủ nghĩa. Nền kinh tế thị trường xã hội chủ nghĩa thực chất là nền kinh t◇◆○ế dưới pháp quyền. Bộ luật dân sự của chúng ta thông qua việc tích hợp dân sự và thương mại, là luật cơ bản của nền kinh t☆◁ế thị trường xã hội chủ nghĩa, hoàn thiện các hệ thống pháp luật cơ bản trong lĩnh vực dân sự và thương mại như hệ thống pháp nhân, hệ thống hành vi dân sự, hệ thống cơ quan, hệ thống quyền tài sản, hệ thống hợp đồng, hệ thống trách nhiệm pháp lý. Các quy tắc ứng xử đưa ra những quy tắc rõ ràng và kỳ vọng ổn định cho hoạt động của các chủ thể thị trường, có lợi cho các chủ thể dân sự và thương mại bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của mình, bảo đảm an toàn cho các giao dịch trên thị trường, duy trì cạnh tranh bình đẳng trong trật tự thị trường, từ đó thúc đẩy sự phát triển lành mạnh của kinh tế thị trường.

 Ý nghĩa của việc đẩy mạnh hiện đại hoá nền quản trị quốc gia. “Pháp luật là công cụ quan trọng nhất để quản lý đất nước, và pháp luật tốt là điều kiện tiên quyết để quản trị tốt.” Pháp chế có chất lượng cao là tiền đề và nền tảng để quản lý toàn diện đất nước bằng pháp luật. Là luật cơ bản và toàn diện trong lĩnh vực dân sự, Bộ luật dân sự điều chỉnh các quan hệ nhân thân, tài sản của các chủ thể dân sự, liên quan đến mọi mặt của đời sống kinh tế, xã hội, là nền tảng bảo đảm sự vận hành bình thường, hiệu quả của hệ thống quốc gia và hệ thống quản trị quốc gia. pháp luật và các quy định. Việc xây dựng Bộ luật Dân sự có ý nghĩa to lớn và sâu rộng đối với việc thúc đẩy hiện đại hóa hệ thống quản trị và năng lực quản trị đất nước thông qua nhà nước pháp quyền, thực hiện tốt hơn vai trò bảo đảm nền tảng của nhà nước pháp quyền, ổn định kỳ vọng và mang lại lợi ích lâu dài.

 Ý nghĩa bảo đảm cho việc xây dựng một xã hội xã hội chủ nghĩa hài hoà. Một xã hội hài hòa phải là một xã hội được cai trị bởi pháp luật. Bộ luật Dân sự là “bách khoa toàn thư về đời sống xã hội” quy định các nguyên tắc cơ bản về bình đẳng, tự nguyện, công bằng, trung thực và các hoạt động dân sự khác, đề cao sự bình đẳng của các chủ thể, bảo vệ quyền tài sản, tạo thuận lợi cho giao dịch, giữ gìn phẩm giá cá nhân, hòa thuận gia đình, điều tra. Các quy tắc cụ thể về trách nhiệm pháp lý là những quy định mà mọi thành viên trong xã hội phải tuân theo, đóng vai trò quan trọng trong việc ngăn ngừa và giải quyết các xung đột và tranh chấp, thúc đẩy sự hài hòa và ổn định xã hội, đảm bảo công bằng và công bằng xã hội. Ch•○■úng đóng vai trò quan trọng trong việc ngăn chặn và giải quy▲△ết các xung đột và tranh chấp, th-★▼▲úc đẩy sự hài hòa và ổn định xã hội, đảm bảo công bằng và công bằng xã hội. Chúng đóng vai trò quan trọng trong việc xây dựng một xã hội vừa có tự do vừa có trách nhiệm. Một xã hội hài hòa xã hội chủ nghĩa có trật tự và có sức sống.

 Ý nghĩa của việc lấp đầy những lỗ hổng trong pháp luật dân sự. Kể từ khi thành lập nước Trung Hoa mới, đặc biệt là từ khi cải cách và mở cửa, pháp luật dân sự của chúng ta đã đạt được những thành tựu to lớn và đóng vai trò quan trọng trong việc xây dựng một đất nước theo nhà nước pháp quyền, tuy nhiên vẫn còn thi○◇•ếu pháp luật thống nhất trong một số lĩnh vực dân sự quan trọng như bảo vệ quyền nhân thân. Vẫn còn thi…★ếu định mức cho một số vấn đề thực tế. Việc xây dựng Bộ luật Dân sự đã lấp đầy một số lỗ hổng lớn trong pháp luật dân sự, làm cho hệ thống quy phạm pháp luật dân sự của Trung Quốc trở nên hoàn thiện hơn.

 Ý nghĩa động lực của việc củng cố "bốn sự tự tin". Bộ luật dân sự là một công trình xây dựng nhà nước pháp quyền có ý nghĩa biểu tượng quan trọng. Nó là biểu tượng, dấu hiệu của một đất nước, dân tộc trở nên thịnh vượng và vững mạnh. ”Bộ luật dân sự của nước ta được tích hợp một cách có hệ thống từ khi thành lập nước Trung Hoa mới, đặc biệt là từ khi cải cách và mở cửa hệ thống pháp luật dân sự. Ilation Biên soạn, biên soạn Bộ luật dân sự, dựa trên nền văn hóa pháp luật nổi bật của dân tộc Trung Hoa trong 5000 năm, đúc k-▪ết những thành tựu hữu ích của công cuộc xây dựng văn minh pháp luật nhân loại, mang đặc sắc Trung Quốc, phản ánh đặc trưng thời đại, phản ánh ý chí của nhân dân, thể hiện trí tuệ của nhân dân, phụng sự th○◁■△ế giới Sự tiến bộ của nền văn minh pháp quyền có sự đóng góp của người Trung Quốc đương đại, và có ý nghĩa quan trọng kích thích việc củng cố "bốn sự tự tin".

 Ý nghĩa chứng minh cho việc mã hóa trong các lĩnh vực khác. Là bộ luật đầu tiên được đặt tên là "Bộ luật" ở Trung Quốc mới, Bộ luật Dân sự đã tạo tiền lệ cho việc pháp điển hóa bộ luật của nước ta, đ▽▷ồng thời nó cũng là một ví dụ điển hình cho việc luật hóa pháp luật trong các lĩnh vực khác. Trên cơ sở tổng kết một cách nhất quán kinh nghiệm pháp điển hóa bộ luật dân sự, ch-◇•úng ta phải kịp thời th▪-○○úc đẩy việc pháp luật hóa trong lĩnh vực pháp luật có điều kiện chín mu◇•▼ồi.

 Bộ luật dân sự của nước ta là bộ luật dân sự phản ánh bản chất của chủ nghĩa xã hội, phù hợp với lợi ích và mong muốn của nhân dân, phù hợp với yêu cầu của sự phát triển của thời đại, góp phần quan trọng vào công cuộc chung tay xây dựng đất nước pháp quyền, nhà nước pháp quyền và xã hội pháp quyền. Việc thực hiện nó sẽ có tác động và thay đổi sâu sắc từ các quan điểm nêu trên. Sức sống của pháp luật nằm ở việc thực hiện nó, và thẩm quyền của pháp luật cũng nằm ở việc thực hiện nó. Cần thực hiện sâu rộng công tác phổ cập bộ luật dân sự, để bộ luật dân sự đ-■•●ến được với người dân, đi vào lòng dân. Các cơ quan Đảng, Nhà nước các cấp cần đi đầu trong việc tuyên truyền, vận động và bảo đảm việc thi hành Bộ luật Dân sự để bảo đảm Bộ luật Dân sự được thi hành đầy đủ và hiệu quả.

 (Tác giả: Li Honglei, Cục diện thời đại mới Tập Cận Bình, phó giám đốc nghiên cứu viên đặc biệt CASS, Viện nghiên cứu tư tưởng pháp luật Trung tâm chủ nghĩa xã hội đặc sắc Trung Quốc)[Chỉnh sửa: Tian Boqun]

trò chơi bài uno_Trung Quốc chính thức mở ra -Kỷ nguyên Bộ luật Dân sự-

Tân Hoa Xã, Bắc Kinh, ngày 31 tháng 10, tiêu đề: Bắt đầu một hành trình mới và tạo ra một sự nghiệp mới - Các cán bộ Đảng và chính phủ thảo luận sôi nổi về tinh thần của Phiên họp toàn thể lần thứ năm của Ban Chấp hành Trung ương Đảng lần thứ 19. Những thành tựu to lớn của các phóng viên Tân Hoa xã đang truyền cảm hứng, và hành trình mới đầy cảm hứng. Phiên họp toàn thể lần thứ năm của Ban Chấp hành Trung ương khóa 19 vừa kết thúc đã khẳng định đầy đủ những thành tựu to lớn của Trung Quốc trong phát triển kinh tế và xã hội trong thời kỳ Kế hoạch 5 năm lần thứ 13, đồng thời vạch ra một cách khoa học kế hoạch phát triển mới của Trung Quốc trong 5 năm và 15 năm tới, điều này đã khơi dậy sự quan tâm mạnh mẽ của các cán bộ đảng và chính quyền các cấp. hậu quả. Ai cũng cho rằng, đã vạch sẵn kế hoạch, thời cơ còn phải rèn luyện ở phía trước, toàn Đảng và nhân dân các dân tộc trong cả nước phải ra sức làm nên những kỳ tích lịch sử mới trên chặng đường mới xây dựng toàn diện đất nước xã hội chủ nghĩa hiện đại. Chiến thắng quyết định đạt được trong việc xây dựng một xã hội khá giả một cách toàn diện

Nếu bạn thấy bài viết của tôi hữu ích cho bạn, xin vui lòng trao phần thưởng. Sự ủng hộ của bạn sẽ khuyến khích tôi tiếp tục sáng tạo!

   <tfoot id='uceas'></tfoot>

   <i id='kcw26'><tr id='8qes0'><dt id='5hp5'><q id='uk82w'><span id='lt3n'><b id='lzjL'><form id='w22o2'><ins id='s8eom'></ins><ul id='uuwi'></ul><sub id='RCo3'></sub></form><legend id='k8i4'></legend><bdo id='b1bl'><pre id='kqe0k'><center id='yyumm'></center></pre></bdo></b><th id='yw2q'></th></span></q></dt></tr></i><div id='3v1n'><tfoot id='0mi2y'></tfoot><dl id='4o006'><fieldset id='8mce'></fieldset></dl></div>
   <legend id='m6euo'><style id='s0iy'><dir id='ui6o2'><q id='v5rl'></q></dir></style></legend>

    • <bdo id='npP6M'></bdo><ul id='8kcqm'></ul>

    <small id='c0ug'></small><noframes id='qym6k'>