soi cau vip mien phi_Tập trung thúc đẩy hệhống kinhế hiện đạiừ “xây dự” sa“hoàniện”

Tác giả: admin phân loại: 彩票 thời gian phát hành: 2021-01-12 09:01

 "Đề xuất của Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc về xây dựng Kế hoạch 5 năm lần thứ mười bốn phát triển kinh t▲★●ế và xã hội quốc gia và các mục tiêu dài hạn đến năm 2035" (sau đây gọi là "Đề xuất") được Hội nghị toàn thể lần thứ năm của Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc khóa 19 thông qua là Hai văn kiện chương trình vì ti☆-★ến tới mục tiêu của một thế kỷ đấu tranh, trong đó ch==-ú ý nhiều đến hệ thống kinh tế hiện đại, từ "xây dựng" đến "tăng tốc xây dựng" đến "hoàn thành", đã vẽ ra một kế hoạch tổng thể cho sự phát triển kinh t■▪▼ế chất lượng cao. 。

 Xây dựng nền kinh t☆…△•ế hiện đại là mục tiêu chiến lược của sự phát triển trong thời kỳ mới

 Việc xây dựng hệ thống kinh tế hiện đại đã được Tổng Bí thư Tập Cận Bình đề xuất trong báo cáo trước Đại hội đại biểu toàn quốc Đảng Cộng sản Trung Quốc lần thứ ★○19. Hệ thống kinh tế hiện đại là “một tổng thể hữu cơ bao g◆•ồm các mối quan hệ qua lại và các mối liên hệ bên trong của tất cả các mắt xích, các cấp, các lĩnh vực hoạt động kinh t-○◁ế xã hội”. Mục tiêu xây dựng hệ thống kinh tế hiện đại bao gồm bảy khía cạnh, có thể tóm tắt là hệ thống “6 + 1”, đó là xây dựng hệ thống công nghiệp, hệ thống thị trường, hệ thống phân phối thu nhập, hệ thống phát triển vùng đô thị và nông thôn, hệ thống phát triển xanh, hệ thống mở hoàn toàn và hệ thống được xây dựng hoàn chỉnh. Một hệ thống kinh tế phát huy hết vai trò của thị trường và vai trò của chính phủ. Báo cáo của Đại hội đại biểu toàn quốc Đảng Cộng sản Trung Quốc lần thứ 1△△◇☆9 đã chỉ ra rằng nền kinh tế Trung Quốc đã chuyển từ giai đoạn tăng trưởng nhanh sang giai đoạn phát triển chất lượng cao và đang trong thời kỳ then chốt chuyển đổi phương thức phát triển, tối ưu hóa cơ cấu kinh tế và chuyển đổi đà tăng trưởng. Xây dựng hệ thống kinh t▷◆▼◇ế hiện đại là yêu cầu cấp thi●◁ết và Mục tiêu chi-△■ến lược của sự phát triển của Trung Quốc. Tổng Bí thư Tập Cận Bình đã chỉ ra trong nghiên cứu tập thể thứ ba của Bộ Chính trị khóa 1■●-=9 rằng chỉ khi hình thành một hệ thống kinh tế hiện đại, chúng ta mới có thể phù hợp hơn với xu thế phát triển hiện đại hóa, giành th△★ế chủ động trong cạnh tranh quốc tế, đồng thời có thể hỗ trợ mạnh mẽ cho hiện đại hóa trong các lĩnh vực khác.

 Chỉ đạo xây dựng nền kinh t☆◁□ế hiện đại, Đảng bộ, chính quyền các cấp ở địa phương đã đạt được những kết quả đáng ghi nhận về 5 nhiệm vụ chủ yếu theo hướng dẫn của Ban Chấp hành Trung ương Đảng.

 Một là phát triển mạnh mẽ nền kinh tế thực. Nền kinh tế thực là huy□●★●ết mạch của nền kinh tế Trung Quốc. Báo cáo của Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ mười chín của Đảng Cộng sản Trung Quốc nêu rõ “tập trung vào việc đẩy nhanh việc xây dựng hệ thống công nghiệp nhằm phát triển đồng bộ giữa nền kinh tế thực, đổi mới công nghệ, tài chính hiện đại và ngu▪◆▽…ồn nhân lực”. Trung Quốc đã thi…★○ết lập một hệ thống công nghiệp hiện đại hoàn chỉnh, độc lập và hoàn chỉnh. Từ năm 201○●◁6 đến năm 2019, giá trị gia tăng công nghiệp của Trung Quốc đã tăng từ 24,5…◆▲◇4 nghìn tỷ nhân dân tệ lên 31,7▲◇◇=1 nghìn tỷ nhân dân tệ, tốc độ tăng trưởng trung bình hàng năm là 5,…▽9%, cao hơn nhiều so với mức 2,9% của ngành công nghiệp thế giới trong cùng thời kỳ. Tốc độ tăng trưởng bình quân hàng năm. Tác động thúc đẩy của đổi mới công nghệ đối với nền kinh tế thực đã tăng lên. Số lượng đơn đăng ký và cấp phép bằng sáng chế trên toàn quốc đã tăng từ △-1,=▽……339 triệu và 404,000 năm △◇…■2016 lên 1,40▽●1 và ▽◆…▽453,000 vào năm □◇201■◆□9. Tài chính hiện đại đã tăng cường bảo vệ nền kinh tế thực. Vào cuối năm 2019, số dư các khoản vay bằng Nhân dân tệ cấp cho nền kinh tế thực là 15▼◆•1,6 nghìn tỷ nhân dân tệ, tăng 12,5% so với cùng kỳ năm ngoái; trong 5 tháng đầu năm 20☆○☆●20, ngành sản xuất của Trung Quốc đã có thêm •=1,4 nghìn tỷ nhân dân tệ cho vay. Tăng 10,1% so với cùng kỳ năm trước, mức tăng nhanh nhất kể từ năm 2014. Vai trò hỗ trợ của nguồn nhân lực đối với nền kinh tế thực đã tăng lên. Các cải cách lớn sẽ được thực hiện vào năm 2020 đối với kỳ thi tuyển sinh đại học. Các cải cách thí điểm sẽ được thực hiện đối với tuyển sinh các môn cơ bản ở một số trường cao đẳng và đại học. Việc lựa chọn và đào tạo các môn cơ bản như toán, lý, hóa và sinh nhằm phục vụ nhu cầu chiến lược lớn của đất nước. Tài năng bắt đầu bù đắp cho những thiếu sót của nghiên cứu cơ bản.

 Thứ hai là đẩy nhanh việc thực hiện chiến lược phát triển theo định hướng đổi mới. Trung Quốc coi đổi mới là động lực đầu tiên để phát triển và không ngừng tăng cường hỗ trợ chiến lược của hệ thống kinh tế hiện đại. Khởi nghiệp đại chúng và đổi mới sáng tạo được thực hiện có chiều sâu. Năm ◇☆☆△2019, số doanh nghiệp đã đạt mức tăng ròng trung bình hàng ngày hơn 10.000 doanh nghiệp; các ngành công nghiệp mới nổi tiếp tục phát triển, các ngành công nghiệp truyền thống tăng tốc và chỉ số động lực phát triển kinh t■◆ế Trung Quốc tăng từ 159,-••1 năm …=□■201=▷•●6 lên 332,0 năm 20○▷-○19; doanh nghiệp Năm 2019, quỹ phát triển thử nghiệm và nghiên cứu chế tạo công nghệ cao là 380,04 tỷ NDT, cường độ đầu tư là ▲▲•-2,41%, tăng 0,1▼◆-4 điểm phần trăm so với năm trước; xuất khẩu sản phẩm công nghệ cao chi▪★ếm 2▽☆8,3% tổng kim ngạch xuất khẩu hàng hóa.

 Thứ ba là tích cực thúc đẩy sự phát triển đồng bộ giữa thành thị và nông thôn. Trung Quốc cam kết thúc đẩy sự phát triển đồng bộ trong khu vực và liên tục tối ưu hóa bố cục không gian của một hệ thống kinh tế hiện đại. Sự phối hợp phát triển Bắc Kinh-Thiên Tân-Hà Bắc, phát triển vành đai kinh tế sông Dương Tử và xây dựng khu vực vịnh lớn Quảng Đông-Hồng Kông-Macao đã được nâng cấp thành các chiến lược phát triển quốc gia. Một vòng quy hoạch mới đã được hoàn thành và th••★úc đẩy mạnh mẽ; các yếu tố phát triển của các thành phố ở đ▪▷ồng bằng sông Dương Tử, đồng bằng sông Châu Giang và Bắc Kinh-Thiên Tân-Hà Bắc đã được nhóm lại để tối ưu hóa cấu tr◆-úc không gian của sự phát triển kinh tế Trung Quốc; các chức năng phi thủ đô của Bắc Kinh đã được sắp xếp và báo chí phát triển tổng hợp khu vực của đ◇•●○ồng bằng sông Dương Tử “Chìa khóa tăng tốc”; chi●…ến lược chỉnh trang nông thôn ngày càng được hoàn thiện, khung thể chế và hệ thống chính sách cơ bản hình thành; khoảng cách thành thị - nông thôn dần được thu hẹp. Năm ▷…•201▲-9, tỷ lệ thu nhập khả dụng bình quân đầu người của cư dân thành thị và nông thôn là 2,◁◇▲64, nhỏ hơn 0,09 so với năm ▲□•2015.

 Thứ tư là th▷=úc đẩy mở cửa toàn diện. Trung Quốc thúc đẩy mạnh mẽ việc mở cửa ở mức độ cao với th△•ế giới bên ngoài, và không ngừng nâng cao năng lực cạnh tranh quốc t▽-•ế của hệ thống kinh t-▷◇▪ế hiện đại. Hai diễn đàn thượng đỉnh hợp tác quốc tế đã thúc đẩy sự phát triển chất lượng cao của sáng kiến ​​“Vành đai và Con đường” và vòng kết nối bạn bè của Trung Quốc ngày càng lớn mạnh; khái niệm “xây dựng một cộng đồng với một tương lai chung cho nhân loại” đã được đưa vào Nghị quyết 2◁□=☆3•▪4●■▼4 của Liên hợp quốc, góp phần vào k◇▪ế hoạch quản trị toàn cầu của Trung Quốc; Beidou Hệ thống định vị vệ tinh toàn cầu số 3 chính thức được khai trương, mở ra một chương mới về dịch vụ chất lượng cao cho th▪▽★▽ế giới và mang lại lợi ích cho nhân loại.

 Thứ năm là cải cách sâu rộng hệ thống kinh tế. Trung Quốc phát huy hết vai trò quyết định của thị trường trong việc phân bổ nguồn lực, phát huy tốt hơn vai trò của chính phủ và liên tục cải thiện các bảo đảm về thể ch-■ế của hệ thống kinh tế hiện đại. Hội nghị toàn thể lần thứ tư của Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc lần thứ mười chín lấy phân phối theo công việc làm chủ đạo, cùng tồn tại nhiều phương thức phân phối và hệ thống kinh t--△ế thị trường xã hội chủ nghĩa làm hệ thống kinh t◇■☆ế xã hội chủ nghĩa cơ bản, có lợi cho việc tổng hợp nhiều ngu■▲ồn lực và tạo ra chất lượng kinh t…★ế vững chắc. Việc đảm bảo và hỗ trợ sản xuất; việc xác định dữ liệu là y…◆ếu tố sản xuất tham gia phân phối thu nhập đã tạo môi trường thể chế tốt để phát triển công nghiệp hóa dữ liệu lớn và tạo thành động lực mạnh mẽ thúc đẩy tăng năng suất; tiếp tục đẩy mạnh giảm thuế, phí, đặc biệt là trong năm 20-△19 K●□ế hoạch giảm thu○☆=ế và phí trị giá 2 nghìn tỷ nhân dân tệ đã giảm đáng kể chi phí hoạt động kinh doanh, kích thích hiệu quả nhu cầu trong nước và thúc đẩy mở rộng tiêu thụ hơn nữa.

 Hành trình mới tiếp tục xây dựng hệ thống kinh tế hiện đại

 “Chỉ cần con đường đi đúng đắn, chúng ta không ngại xa.” Bản “Đề xuất” nhấn mạnh sự cần thi•■●ết phải “đẩy nhanh xây dựng hệ thống kinh tế hiện đại” trong thời kỳ “Kế hoạch 5 năm” lần thứ -●●▼14. Đây là cơ sở khoa học dựa trên phân tích sâu sắc về những thay đổi sâu sắc và phức tạp mà môi trường phát triển của Trung Quốc đang đối mặt. triển khai. Trong thời kỳ “K□▷…ế hoạch 5 năm lần thứ mười ba”, sự phát triển kinh tế và xã hội của Trung Quốc đã đạt được những thành tựu lịch sử toàn diện và đột phá, đặt nền tảng vững chắc để bắt đầu hành trình mới xây dựng một nước hiện đại xã hội chủ nghĩa toàn diện, và chắc chắn sẽ chuyển hóa tiềm năng thúc đẩy phát triển kinh t▷•…▷ế thành động năng giúp hiện đại hóa nền kinh tế. Hệ thống. Ch▼☆●★úng ta phải hiểu và quán triệt sâu sắc tinh thần của Hội nghị lần thứ năm Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa 1★▷9, bám sát đường lối chung là vừa tìm kiếm tiến bộ vừa giữ vững ổn định, tập trung xây dựng, tập trung phát triển, tập trung đẩy mạnh xây dựng nền kinh t◇○△ế hiện đại, khởi đầu thuận lợi cho công cuộc xây dựng toàn diện đất nước xã hội chủ nghĩa hiện đại. Bắt đầu.

 “Đề xuất” tập trung vào việc xây dựng hệ thống công nghiệp, hệ thống thị trường, hệ thống phân phối thu nhập, hệ thống phát triển khu vực thành thị và nông thôn, hệ thống phát triển xanh, hệ thống mở cửa toàn diện và thi▷▲ết lập hệ thống “6 + 1” phát huy h★•ết vai trò của thị trường và vai trò của chính phủ. Việc triển khai thận trọng được thực hiện nhằm tạo cơ sở nền tảng cho việc đẩy mạnh xây dựng nền kinh t◇…-●ế hiện đại trong chặng đường mới. Cụ thể, nó bao gồm: tuân thủ vị trí cốt lõi của đổi mới trong tình hình chung của đường lối hiện đại hóa của Trung Quốc, tuân thủ trọng tâm phát triển kinh tế đối với nền kinh t…▷ế thực và đẩy nhanh sự phát triển của hệ thống công nghiệp hiện đại; tuân thủ và cải thiện hệ thống kinh t○…▽ế xã hội chủ nghĩa cơ bản, tuân thủ cơ sở chi•▼ến lược là mở rộng nhu cầu trong nước và không bị cản trở Chu kỳ trong nước, thúc đẩy chu kỳ kép trong nước và quốc t●•△▽ế, và thi○★△ết lập hệ thống thị trường tiêu chuẩn cao; tuân thủ việc thực hiện, duy trì và phát triển lợi ích cơ bản của đa số người dân làm điểm xuất phát và mục tiêu của sự phát triển, đ•▷ồng thời tăng tỷ trọng trả công lao động trong phân phối sơ cấp và tập trung vào Nâng cao thu nhập của nhóm thu nhập thấp và mở rộng nhóm thu nhập trung bình; tối ưu hóa bố cục không gian của đất nước, th•○úc đẩy phát triển vùng đồng bộ và đô thị hóa mới, nhấn mạnh giải quyết vấn đề "ba nông thôn" là ưu tiên hàng đầu của Đảng và thực hiện đầy đủ chiến lược phục h◁△□□ồi nông thôn; Nước xanh và n=▷△úi xanh là khái niệm của Jinshan Yinshan, thúc đẩy phát triển xanh, thúc đẩy sự chung sống hài hòa của con người và thiên nhiên; thực hiện rộng hơn, rộng hơn, mở cửa sâu hơn với thế giới bên ngoài, thúc đẩy hợp tác quốc tế, cùng có lợi và cùng có lợi; tuân thủ và cải thiện nền kinh tế cơ bản xã hội chủ nghĩa Hệ thống, cải cách sâu rộng toàn diện, xây dựng nền kinh t◆••□ế thị trường xã hội chủ nghĩa ở trình độ cao.

 Từ năm …▲▼▪195▽▪3 đến nay, trong số 1◆□▲□4 kế hoạch (KH) 5 năm, chỉ có “Kế hoạch 5 năm lần thứ □=△9” và “Kế hoạch 5 năm lần thứ ●•△14” là có gắn các mục tiêu dài hạn. Khác với "K▲■□ế hoạch 5 năm lần thứ 9", "K☆•○-ế hoạch 5 năm lần thứ 14" và các mục tiêu dài hạn 2035 năm nay có triển vọng dài hơn, phản ánh rõ hơn "cái đinh" của "hết công việc này đến công việc khác, bản thiết kế đến cùng". Đinh ”thần. Hiện tại, ảnh hưởng của đại dịch viêm phổi mới lan rộng và sâu rộng, tình hình thế giới cũng phức tạp. Càng làm như vậy, bạn càng phải bình tĩnh và làm tốt việc của mình. Phát triển là nền tảng và là chìa khóa để giải quy▲○…▽ết mọi vấn đề ở nước ta. Về cơ bản đạt được hiện đại hóa xã hội chủ nghĩa vào năm 2035 đương nhiên sẽ bao gồm hiện đại hóa hệ thống kinh t-★★ế. "Đề xuất" nêu ra mục tiêu dài hạn về cơ bản hiện đại hóa xã hội chủ nghĩa vào năm 2035 từ chín khía cạnh, bao gồm "thực hiện cơ bản công nghiệp hóa mới, thông tin hóa, đô thị hóa, hiện đại hóa nông nghiệp và xây dựng hệ thống kinh t◆▲ế hiện đại". Việc đặt ra mục tiêu dài hạn này phản ánh rõ sự thống nhất giữa định hướng vấn đề và định hướng mục tiêu. Định hướng vấn đề nâng cao tính phù hợp và định hướng mục tiêu nâng cao tính hướng dẫn. Hai sự thống nhất phản ánh mức độ cao của khả năng vận hành và k•◆★ết hợp chi▷○▷ến lược, đ☆■ồng thời đảm bảo sự sâu sắc và vững chắc của việc xây dựng hệ thống kinh t▷◆■ế hiện đại.

 (Tác giả Li Yong là nhà nghiên cứu tại Cơ sở Đảng của Trường Đảng thành phố Thiên Tân thuộc Trung tâm Nghiên cứu Chủ nghĩa xã hội đặc sắc Trung Quốc) [Edit: Tian Boqun]soi cau vip mien phi

soi cau vip mien phi_Tập trung thúc đẩy hệ thống kinh tế hiện đại từ “xây dựng” sang “hoàn thiện”dien dan xs thataiShams- Durant sẽ đổi sg áoố 7

Chinanews.com, Bắc Kinh, ngày 30 tháng 10 (Phóng viên Ma Haiyan) Hội nghị kỷ niệm 70 năm thành lập Học viện Opera và Sáng tạo Trung Quốc đã được tổ chức tại Bắc Kinh vào ngày 30. Cuộc gặp gỡ kỷ niệm đã được chia sẻ thông qua một nền tảng phát sóng trực tuyến trực tuyến và mọi người từ khắp nơi trên thế giới đã gặp nhau trên nhiều màn hình để chúc mừng sinh nhật trường cũ của anh ấy. Cách đây không lâu, đại diện của bốn thế hệ giáo viên và sinh viên của Học viện Kinh kịch truyền thống Trung Quốc đã viết thư cho Tập Cận Bình, Tổng Bí thư Ủy ban Trung ương CPC, báo cáo về sự phát triển của học viện trong 70 năm qua và bày tỏ nguyện vọng chung của họ là đóng góp vào sự thịnh vượng của kinh kịch. Ông Tập Cận Bình đã viết thư cho các giáo viên và sinh viên của Học viện Kinh kịch truyền thống Trung Quốc vào ngày 23 tháng 10, bày tỏ sự kỳ vọng nồng nhiệt để họ kế thừa và phát triển nghệ thuật kinh kịch. Wang Ning, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy Bắc Kinh kiêm Bí thư Ủy ban Công tác Giáo dục, đã có bài phát biểu. Ảnh do Học viện Opera Trung Quốc cung cấ

Nếu bạn thấy bài viết của tôi hữu ích cho bạn, xin vui lòng trao phần thưởng. Sự ủng hộ của bạn sẽ khuyến khích tôi tiếp tục sáng tạo!

   <tfoot id='4kkk'></tfoot>

   <i id='aeuk6'><tr id='e86s0'><dt id='gqou6'><q id='024qy'><span id='91kI'><b id='ua0o8'><form id='euwqc'><ins id='wy08'></ins><ul id='Ao5Ps'></ul><sub id='i8g0m'></sub></form><legend id='BORX'></legend><bdo id='iyqiw'><pre id='i6c4o'><center id='7hl1'></center></pre></bdo></b><th id='ikii'></th></span></q></dt></tr></i><div id='wi268'><tfoot id='pblf'></tfoot><dl id='4V5f'><fieldset id='ycwk4'></fieldset></dl></div>
   <legend id='o84eu'><style id='u0ws8'><dir id='o6eee'><q id='8owmm'></q></dir></style></legend>

    • <bdo id='npP6M'></bdo><ul id='8kcqm'></ul>

    <small id='c0ug'></small><noframes id='qym6k'>